Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Tytuł: Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

 

Cele projektu: Poprawa dostępności, jakości usług społecznych w obszarze chorób  z zakresu układu kostno-stawowo- mięśniowego, w tym w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, mające na celu zmniejszenie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa/pacjentów.

 

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę infrastruktury oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przyczyni się do rozwoju kompleksowych świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Powstaną nowoczesne pracownie zabiegowe wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny m.in. gabinety kinezyterapeutyczne, masażu, hydroterapii, gabinet neurofizjologii.

 

Wartość projektu: 6 900 066,88 zł

Dofinansowanie EFRR: 3 399 215,50 zł

Dotacja celowa Zarządu Województwa Podlaskiego: 2 862 854,98 zł

Więcej...

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Wrotapodlasia

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach uczestniczy w realizacji projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie".

Więcej...

RPOWP 2010

RPOW 2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO” „Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP”

Więcej...