Deklaracja dostępności BIP – SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 30.11.2018r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.02.2024r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 27.02.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Budynek: ul. Waryńskiego 22A, 16-400 Suwałki

Przed wejściem głównym, znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi płaskie dojście bez progów, uskoków czy barier.

Główne drzwi otwierają się automatycznie i ręcznie.

Na głównym holu po lewej stronie usytuowana jest winda dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda prowadzi na pierwsze piętro, z którego przez łącznik można przejść/przejechać wózkiem inwalidzkim, szerokim korytarzem do drugiej windy. Druga winda prowadzi do sutereny gdzie zlokalizowane są szatnie pacjentów

i na drugie piętro gdzie wykonywane są zabiegi.

 

Windy są wyposażone w szerokie drzwi, przystosowane do osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a.  

Dostęp do wszystkich pomieszczeń zabiegowych umożliwiają windy, korytarze są wyposażone w poręcze co ułatwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Do pomieszczeń administracji prowadzą schody przy których zamontowane są poręcze, w zależności od potrzeby istnieje możliwość załatwienia sprawy na parterze budynku.

Na każdej kondygnacji jest minimum jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parterze budynku w rejestracji działa pętla indukcyjna. Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących.

W budynku można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, brak jest tłumacza-przewodnika.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze strony internetowe były zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Koordynowanie spraw dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Dorota Mendak, e-mail: sgt@spzozor.pl, telefon 87 563 28 98
  • Rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej: Maciej Nowikowski / Jacek Sokołowski, e-mail: informatyk@spzozor.pl, telefon: 87 563 28 94

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach
 • Adres: Ul. Waryńskiego 22a
  16-400 Suwałki
 • E-mail: or@spzozor.pl
 • Telefon: 87 563-28-89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.