Deklaracja dostępności BIP – SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 30.11.2018r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.03.2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 11.01.2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna  SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Budynek: ul. Waryńskiego 22A, 16-400 Suwałki

Przed wejściem głównym, znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi płaskie dojście bez progów, uskoków czy barier.

Główne drzwi otwierają się automatycznie i ręcznie.

Na głównym holu po lewej stronie usytuowana jest winda dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda prowadzi na pierwsze piętro, z którego przez łącznik można przejść/przejechać wózkiem inwalidzkim, szerokim korytarzem do drugiej windy. Druga winda prowadzi do sutereny gdzie zlokalizowane są szatnie pacjentów

i na drugie piętro gdzie wykonywane są zabiegi.

 

Windy są wyposażone w szerokie drzwi, przystosowane do osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a.  

Dostęp do wszystkich pomieszczeń zabiegowych umożliwiają windy, korytarze są wyposażone w poręcze co ułatwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Do pomieszczeń administracji prowadzą schody przy których zamontowane są poręcze, w zależności od potrzeby istnieje możliwość załatwienia sprawy na parterze budynku.

Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Na każdej kondygnacji jest minimum jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, brak jest tłumacza-przewodnika.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze strony internetowe były zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Koordynowanie spraw dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Dorota Mendak, e-mail: sgt@spzozor.pl, telefon 87 563 28 98
  • Rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej: Maciej Nowikowski / Jacek Sokołowski, e-mail: informatyk@spzozor.pl, telefon: 87 563 28 94

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach
 • Adres: Ul. Waryńskiego 22a
  16-400 Suwałki
 • E-mail: or@spzozor.pl
 • Telefon: 87 563-28-89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.